• banner-03
 • banner-07
 • banner-02
 • banner-01
 • banner-05
 • banner-06
 • banner-04
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Plantaginea')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'So Sweet')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Krossa Regal')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Gold Standard')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Striptease')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Sum and Substance')
 • Nederlandse HOSTA vereniging opgericht 22 april 1989 (afbeelding Hosta 'Praying Hands')
 • De slakkenmuur om uw slakken te bestrijden

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van  NHV op 4-3-2017 te Amersfoort in Boerderij Sneul.

Aanwezig; 38 leden waaronder het voltallige bestuur.

Afmeldingen; bericht van verhindering ontvangen van Lex Mooiweer, Kristel Ceyssens, Christa Hülsmann ,Pauline Mauve en Bep en Arie van Vliet

 1. Opening.

Dagvoorzitter  tijdens deze vergadering is Jannes van Rossum. Voor de opening van de vergadering geeft hij het woord aan Piet Vriend. Met een woord van welkom verklaart

deze de vergadering voor geopend. De power-point presentatie is gemaakt door Ruud  Lammers.

       2. Ingekomen stukken.

 Er zijn geen ingekomen stukken. Wel hebben zich in de eerste 2 maanden van 2017  drie nieuwe leden ingeschreven.

 

 1. Verslag jaarvergadering 5  maart 2016

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. Jaarverslag 2016

Ook deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

Piet Warmerdam geeft een toelichting op de cijfers. De rekening in België is opgeheven. Dank zij een andere drukker en we zelf voor verzending zorgen (grotendeels door Piet Vriend) is er een behoorlijk positief saldo.

Dit zal toegevoegd worden aan de reserveringen om te gebruiken voor het vieren van ons 30-jarig bestaan.

De contributie zal niet verhoogd worden.

Voorgesteld wordt de waarden van oude nummers in 3 jaar af te schrijven

Begroting

Geen grote veranderingen, alleen de kosten van de studiedag/jaarvergadering zullen aanzienlijk hoger zijn.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Francois Borms en Nieske Lindenlauf- den Heijer. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

Voorgesteld wordt aan de aanwezigen de penningmeester decharge te verlenen.

Met een applaus wordt dit voorstel bekrachtigd.

Jannes bedankt de commissie voor het controleren van de boeken.

Als nieuw lid van de  kascontrolecommissie verklaart Pieter Hermens zich bereid  deze taak de komende twee jaar op zich te nemen.

 

7.Bestuursverkiezingen

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld

Aftredend en herkiesbaar zijn Piet Vriend, Hans Luiten en Jannes van Rossum.

De vergadering gaat akkoord met hun herbenoeming.

Jannes vraag de kandidaat bestuursleden, Jos van Unen en Ruud Lammers zich voor te stellen.

Met het voorstel hen te benoemen in het bestuur stemt de vergadering unaniem in.

 

 1. Oplossing Hosta Quiz.

Helaas hebben maar 8 personen meegedaan. Opgeroepen wordt ook al weet je niet de hele oplossing toch vooral mee te doen.

Joanna laat de oplossing zien en reikt de prijzen uit aan de winnaars, Josien te Lindert, Pieter Hermens en Jacqueline Dragt.

 

 1. De website.

Na ledenvergadering van verleden jaar waar Rita Vos aangaf haar functie als webmaster neer te willen leggen melde Kees Henzen zich spontaan om haar taak over te nemen met de restrictie dat hij geen bestuursfunctie ambieert.

Het bestuur vond dit niet onoverkomelijk.

Per 1 september is Kees nu onze webmaster

Er zijn plannen voor een remake en modernisering van de website. Samen met Ruud Lammers gaat hij hier aan werken.

 

 1. Rondvraag.

Rozanne vraagt of voortaan bij de vergaderlocatie ook de postcode vermeld kan worden.

De zomerexcursie is op 17 juni en gaat naar Noord-Holland.

O.a. naar Jane en Wim Lichtenveldt te Anna Pauwlona, naar J. Berger te Sint Pancras en de afsluiting is in Heerhugowaard bij kwekerij/tuincentrum Nico Zonneveld

Er zal een leaf-show en veiling gehouden worden.

Uitgebreid programma volgt in Hosta Neuzen 48 die begin mei verschijnt.

De najaarsexcursie zal richting Antwerpen gaan. Gevraagd wordt of deze naar een latere datum verschoven kan worden. Het bestuur zal zich erover buigen.

Er zijn verschillende vragen over de opzet van de verkiezing van de  hosta top 10.

Er worden verschillende ideeën geopperd voor een andere opzet. B.v. leukste nieuwe hosta, mooiste aankoop van het jaar. Kiezen van de hosta van het jaar (en dan niet volgens verkoopcijfers maar wat men zelf de mooiste vindt)

Geen wedstrijd meer maar prijs verloten onder de deelnemers.

Graag ook foto’s meesturen

Het bestuur zal dit verder uitwerken.

Jan Winters gaat verhuizen. Bij zijn nieuwe huis zal geen plek meer zijn voor hosta’s.

Hij blijft wel lid van onze vereniging.

Karin Chin A Paw  meldt dat er momenteel 251 leden van facebook zijn.

Ze doet een oproep mee te doen en er regelmatig wat op te zetten Jos van Unen doet dat iedere dag.

Ruud Lammers meldt dat er weer een enquête aankomt en hij hoopt dat er een respons van 80% zal zijn.

 

 1. Sluiting. Met dank aan de aanwezigen voor de inbreng en het meedenken sluit de voorzitter de vergadering. Dank ook aan Jannes voor het leiden van de dag en Joanne voor het verzorgen van de catering. Hij nodigt iedereen uit vooral nog te blijven voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

Verslag Lies Vreugdenhil

Copyright © 2016. All Rights Reserved.